Sänka självmordstalen hos äldre personer endast delvis på grund av antidepressiva medel


Sänka självmordstalen hos äldre personer endast delvis på grund av antidepressiva medel

Antidepressiv användning har antagligen utgjort endast tio procent av det senaste fallet av självmordstalet bland medelålders och äldre, enligt en stor studie som publicerades i maj 2008 i Journal of Epidemiology and Community Health.

Över 800 000 personer begår självmord varje år, men denna ränta har fallit i många länder. Många tillskriver detta resultat till bättre erkännande av depression och den mer framträdande administreringen av antidepressiva medel. I synnerhet noteras de relativt nya selektiva serotoninåterupptagshämmarna (SSRI), vilka försöker balansera seratoninnivåer genom att förhindra överdriven återupptagning i neuroner.

Sedan 1990 har försäljningen av antidepressiva medel i Danmark ökat från 8,4 per 1000 till 52,2 per 1000 år 2000. Under tiden har självmordstalen bland äldre minskat avsevärt, från 52,2 år 1980 till 22,1 per 100 000 av befolkningen i 1000. Tidigare Forskning i Skandinavien och Förenta staterna har visat att en ökning av användningen av antidepressiva medel med femfaldigt kan leda till en 25% minskning av självmordsräntorna, med SSRI: er som sparar upp till 33.000 liv.

Enligt en studie som genomfördes mellan 1996 och 2000 på mer än två miljoner danskare i åldrarna 50 år överstiger den kredit som ges till antidepressiva medel inte lämpligt. I denna studie undersöktes förändringarna i antalet medelålders och äldre som begick självmord tillsammans med de typer av antidepressiva läkemedel de hade förskrivits. Faktum är att endast en av fem av de patienter som begick suidice tog antidepressiva medel vid tidpunkten för dödsfallet.

Till exempel, hos äldre män, föll självmordstalet i befolkningen med nästan 10 per 100 000 under denna tidsram. När det isolerats till mottagare av antidepressiva medel var fallet mindre än 1 per 100 000. När det gäller äldre kvinnor, av den 3,3 i 100 000 droppe befolkningen upplevde, var endast 0,4 av 100 000 behandlade med antidepressiva medel.

Det fanns ingen klar trend mellan typen av behandling som administrerats och självmordsreaktioner, även om män som tog SSRI-preparat var något mer suicidala än de som tog tricykliska ämnen. Emellertid hade gruppen som tog antidepressiva medel en självmordshastighet fem till sex gånger den hos gruppen som inte var.

Aktuella antidepressiva behandlingar utgör därför endast en del av dropparna i självmordstalet bland äldre, enligt författarna. De säger dock att diagnos och behandling av depression hos äldre människor fortfarande är ett viktigt mål.

Ökad användning av antidepressiva medel och minskande självmordstakt: En populationbaserad studie med danska registerdata

En Erlangsen, V Canudas-Romo, Y Conwell

J Epidemiol Community Health 2008; 62: 448-454.

doi: 10,1136 / jech.2007.061580

Klicka här för abstrakt

A Sociologia é um Esporte de Combate (Multi-Legendas) (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Psykiatri