Ny behandlingsstrategi för aggressiva cancerformer som identifierats


Ny behandlingsstrategi för aggressiva cancerformer som identifierats

En grupp forskare har identifierat en ny potentiell behandlingsmetod som kan förhindra att flera typer av aggressiv tumör växer.

Telomerer finns i slutet av kromosomerna och skyddar den genetiska informationen som finns inom.

Studien, publicerad i Vetenskap , Detaljer hur störning av en väg som används av cancerceller för att proliferera kan vara nyckeln till att hämma tumörernas tillväxt och överlevnad.

"Identifiering av genetiska markörer som förutsäger cancercellssårbarheter och nya droger för att utnyttja sådana sårbarheter är en fokuspunkt för cancerforskning idag", säger seniorförfattare Lee Zou, associerar vetenskaplig chef för Massachusetts General Hospital (MGH) Cancer Center.

Cancerceller överlever genom att undvika de naturliga processerna av åldrande och död som normala celler genomgår.

I normala celler reglerar repetitiva DNA-sekvenser telomerer dessa processer. Telomerer finns i slutet av kromosomerna, skyddar dem och ser till att cellerna inte förlorar genetisk information när de delas.

Med tiden blir telomererna eroderade och förkortas. När telomerer har eroderats ner till en kritiskt kort längd skickas en signal som säger att cellen slutar dela, skyddar den genetiska informationen samtidigt som den kortar cellens livslängd.

Cancerceller försöker främja celldödlighet genom förlängning av telomerer. Det finns två huvudvägar för telomerförlängning och i de flesta fall utökar ett enzym som kallas telomeras telomerer.

Den andra vägen kallas den alternativa förlängningen av telomerer (ALT) -vägen. I denna väg förlängs telomerer via rekombination med DNA-sekvenser från andra kromosomer.

Denna nya studie representerar första gången att en terapi har identifierats specifikt för behandling av ALT-vägen.

"Cancerceller måste förlita sig på antingen telomerasenzymet eller ALT-vägen för att kringgå de normala processerna för cellåldring och död," förklarar Zou. "Våra resultat kan ge en ny riktning för behandling av ALT-positiva cancerformer - som inkluderar osteosarkom, Glioblastom och vissa bukspottskörteltumörer."

Resultaten kan representera en "ny och viktig" behandlingsstrategi

För studien leddes ett team av Rachel Flynn, biträdande professor i farmakologi och experimentell terapeutik och medicin vid Boston University School of Medicine (BUSM).

Teamet utredde hur vissa viktiga proteiner fungerar och uttrycks i cancerceller med hjälp av ALT-vägen. De identifierade ett protein som kallades ATR som specialiserat sig på reglering av DNA-reparation och rekombination som avgörande för att reglera ALT-vägen.

Kända ATR-hämmare, VE-821 och AZ20, hittades sedan av laget att selektivt förstöra vissa tumörceller från panelerna av cancercellinjer. Eliminering av dessa tumörceller undertryckte deras förmåga att förlänga sina telomerer via rekombination och ledde slutligen till cancercellernas död.

"Denna studie tyder på att inhibering av ATR kan vara en ny och viktig strategi för behandling av cancer som är beroende av ALT-vägen, inklusive upp till 60% av osteosarkomerna och 40-60% av glioblastom", säger Flynn.

Att kunna specifikt rikta sig mot ett enda protein med olika terapier kan vara mycket fördelaktigt, som Flynn fortsätter att förklara:

Sådana riktade behandlingar skulle bara påverka cancercellerna och få liten effekt på den omgivande friska vävnaden, vilket möjligen minimerar de hårda och försvagande biverkningarna som upplevs med traditionella cancerterapier."

Kliniska prövningar av telomerashämmare pågår, men upp till 10% av tumörerna svarar inte på denna typ av läkemedel på grund av att ALT-vägen används. Flynn förklarar emellertid att testa tumörer för att identifiera vilken väg de använder är inte rutinmässig praxis.

"Om VE-821 eller andra ATR-hämmare är kliniskt framgångsrika, skulle det stödja sådan testning och kan leda till mer personliga och riktade terapeutiska regimer för flera cancerformer som är refraktära mot traditionella kemoterapeutiska medel."

Författarna avslutar med att skriva att deras resultat ger en oförklarad riktning för framtida prekliniska och kliniska studier.

Förra året, Medical-Diag.com Rapporterade på en studie som fann att generna bakom längre telomerer är förknippade med en ökad risk för hjärncancer.

Ny immunterapibehandling mot neuroblastom - Andreas Lundqvist (Video Medicinsk Och Professionell 2022).

Avsnitt Frågor På Medicin: Sjukdom