Bariatriska kirurgiska resultat vid färre dödsfall och kardiovaskulära händelser


Bariatriska kirurgiska resultat vid färre dödsfall och kardiovaskulära händelser

En studie publicerad i januari 4 utgåva av JAMA Avslöjar att bariatrisk kirurgi är kopplad till en minskning av hjärt- och kärlsjukdomar och händelser, såsom hjärtinfarkt och stroke bland obese personer.

Enligt flertalet epidemiologiska studier är fetma kopplat till ökade kardiovaskulära händelser och dödlighet. Bakgrundsinformation i artikeln säger att:

"Viktminskning kan skydda mot kardiovaskulära händelser, men

Solida bevis saknas."

Mellan september 1987 och januari 2001 bedömde Dr Lars Sjostrom från Göteborgs universitet i Sverige och hans team hypotesen om bariatrisk kirurgi som är kopplad till minskad incidens av kardiovaskulära händelser. De undersökte förhållandet mellan viktförändring och kardiovaskulära händelser i en pågående (svensk obese ämnen, SOS) nonrandomized, prospektiv kontrollerad studie och rekryterade 2 010 fetma deltagare som genomgått bariatrisk kirurgi från 25 offentliga kirurgiska avdelningar och 480 primära vårdcentraler i Sverige och Matchade dem med 2 037 obese individer (kontrollgrupp) som fick standardvård.

Studiens slutpunkt var 31 december 2009, med en uppföljning på 14,7 år. Alla berättigade deltagare var mellan 37 och 60 år med ett kroppsindex på minst 34 hos män och minst 38 hos kvinnor. I bariatriskkirurgiska gruppen, 13,2% genomgick en gastrisk bypass, 18,7% av patienterna genomgick bandning eller 68,1% vertikal bandad gastroplasti, medan kontrollgruppen fick den gemensamma administrerade vården inom det svenska sjukvårdssystemet.

Forskarna utförde fysiska och biokemiska undersökningar och databasövervakningar vid förutbestämda intervaller. I den bariatriska gruppen observerades en genomsnittlig förändring i kroppsvikt på -23% efter 2 år, -17% efter 10 år, -16% efter 15 år och -18% efter 20 år jämfört med viktförändringar i kontrollgruppen av 0% efter 2 år, 1% efter 10 år och -1% efter 15 och 20 år.

Under uppföljningen noterade forskarna 49 kardiovaskulära dödsfall bland patienter i kontrollgruppen jämfört med 28 kardiovaskulära dödsfall bland dem i operationsgruppen. Sammantaget drabbades patienter i kontrollgruppen 234 dödliga och icke-dödliga kardiovaskulära händelser jämfört med 199 dödliga och icke-dödliga kardiovaskulära händelser bland dem i operationsgruppen. Efter att forskarna justerat för ett antal variabler upptäckte de att bariatrisk kirurgi var kopplad till ett lägre antal dödliga hjärtsjukdomar och en lägre förekomst av totala kardiovaskulära händelser.

Bariatrisk kirurgi var kopplad till ett minskat antal (22) av dödsfall i hjärtattacket jämfört med 37 dödsfall i kontrollgruppen. Utvärderingen tyder på att bariatrisk kirurgi var förknippad med både minskad fatal hjärtinfarkt förekomst och total hjärtinfarkt förekomst utöver att vara kopplad till minskat antal dödsfallshändelser och totala strokehändelser.

Resultaten visade inget viktigt förhållande mellan viktförändring och kardiovaskulära händelser i operationen eller kontrollgruppen. Forskarna indikerar att brist på relation mellan viktminskning och minskning av hjärt-kärlsjukdomar kan kopplas till otillräcklig statistisk kraft vid upptäckt av detta förhållande.

Forskarna säger:

"Alternativt, efter relativt blygsam viktminskning som induceras av bariatrisk kirurgi finns det ingen ytterligare riskminskning som kan hänföras till större efterföljande viktminskning. Våra negativa resultat understryker också behovet av att undersöka viktminskning oberoende av bariatrisk kirurgi."

De summerar:

"Sammanfattningsvis är detta det första potentiella, kontrollerade ingripandet för vår kunskapsrapportering att bariatrisk kirurgi är förknippad med minskad förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar och kardiovaskulära händelser. Dessa resultat - tillsammans med våra tidigare rapporterade samband mellan bariatrisk kirurgi och gynnsamma resultat på lång sikt Förändringar i kroppsvikt, kardiovaskulära riskfaktorer, livskvalitet, diabetes, cancer och dödlighet - visa att det finns många fördelar med bariatrisk kirurgi och att vissa av dessa fördelar är oberoende av graden av den kirurgiskt inducerade viktminskningen."

Redaktionellt: Bristande BMI som indikator för bariatrisk kirurgi

I en länkad redaktionell, Edward H. Livingston, M.D., vid University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, och bidragande redaktör för JAMA , Skriver att:

"Även om tyngdförlusten i allmänhet är önskvärd för överviktiga patienter är överviktskriteriet i sig inte informativt. Läkare behöver känna en individuell patients riskfaktorprofil innan behandlingen påbörjas. Viktökning kan härröra från övermålning av protein som kan associeras med magert kroppsmassa Det är inte relaterat till ohälsosam hälsa. Om kroppsfett är primärt trunkt kan övervikt vara förenat med liten överskotts hälsorisk eller liten efterföljande risk för nedsatt livslängd.

Bariatrisk kirurgi resulterar i viktminskning, men den övergripande nyttan av förbättrad livslängd som härrör från dessa operationer återstår att vara definitivt bevisad. Eftersom de förväntade hälsofördelarna inte nödvändigtvis överstiger riskerna med viktminskningsoperationer, bör obese patienter utan andra viktrelaterade komplikationer i allmänhet inte genomgå bariatrisk kirurgi."

Han avslutar med att säga:

"Dessutom, med tanke på framstegen i förståelsen av de patofysiologiska mekanismerna bakom fetma, ökande bevis på förhållandet mellan fetma och resultat samt framsteg och förbättringar i kirurgiska ingrepp för fetma, kanske det är dags för National Institutes of Health att sammankalla en annan Expertpanel för att noggrant bedöma tillgängliga bevis och ge uppdaterade rekommendationer för bariatriska procedurer för behandling av fetma. "

No Dead - Full Movie Zombie Subtitled (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Andra